آخرین اخبار : 

روش جدید درمان سندروم توره

روش جراحی حل مشکل تیک عصبی سندروم توره

سندروم توره روش های مختلفی برای جراحی اعصاب شامل لوکوتومی بای مدیان قدامی لوب فرونتال و لوبوتومی پره فرونتال، سینگولوتومی قدامی و لوکوتومی لیمبیک در بیماران دچار تیک های شدید بکار رفته است و با نتایجی همراه بوده است. هیچ کدام از ...

نیازمندی های پزشکی درمان نیاز کلیک کنید !!