آخرین اخبار : 

درمان دارو تیک عصبی

درمان دارويي تیک عصبی ( سندروم توره )

اولویت درمان تیک ها یا اختلالات هم زمان باید بر اساس مشکلات ایجاد شده انجام گیرد. پزشکانی که درمان دارویی را در نظر میگیرند باید از ماهیت نوسان تیک ها و اثراختلالات هم زمان روی نتایج مداخلات آگاه باشند. داروهای ...

نیازمندی های پزشکی درمان نیاز کلیک کنید !!